230830 BW STUDIO Potfolio 3
230830 BW STUDIO Potfolio 4

พอแล้วดี The Creator

โครงการพอแล้วดี The Creator เป็นโครงการที่ตั้งใจพัฒนานักธุรกิจไทยภายใต้ “ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคมและโลกแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง