Isan inspire02.1
Isan inspire03
Isan inspire04 1
Isan inspire05 1
Isan inspire06 1

Inspired by The Wild

Our inspire Land

“อีสาน คือ บ้าน
และเป็นสถานที่
แห่งแรงบันดาลใจ”

“ภาคอีสาน” หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง ซึ่ง ภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันมาก ผู้คน ส่วนใหญ่ ดํารงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็น หลัก มีการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และดํารงกิจกรรม ต่างๆ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล ทําให้ เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณี อาหารการกินรวมท้ัง ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ยังดํารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน สิ่ง เหล่านี้ เป็นพื้นฐานชีวิต และมีอิทธิพลต่อความคิดของ พวกเรา

Isan Culture

“ ธรรมชาติ คือ ต้นกําเนิดของทุกสิ่ง เป็นทั้งแรงบันดาลใจทําให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ ”

ISan Pride

“สร้างสิ่งใหม่จากสิ่งเดิม”

การหันกลับมามองสิงเดิมด้วยสายตาแบบใหม่ ทําให้เห็นความ พิเศษของ สิงทีเปนอยู่ ทําให้เรารู้ว่าในถินทีทีเราอาศัยอยู่มี ทรัพยากรมากมายสําหรับ เปนวัตถุดิบ ให้เรานํามาปรุงแต่งรส ชาติใหม่ๆ ให้เกิดขึน ในทีแห่งนี เพือ ส่งต่อและกระจายออกไปให้ ผู้คนทัวโลกได้สัมผัส ไม่ว่าจะเปนผลิตภัณฑ์ งานออกแบบต่างๆ หรืองานศิลปะ ทีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ซึง ถูก ถ่ายทอดออก มาโดยผ่านกระบวนการคิดและประสบการณ์ของผู้ออกแบบ

Inspired 01.1

จากกระบวนการคิด
สู่การลงมือทํา

นําวัตถุดิบธรรมดามา
ปรุงแต่งให้มีคุณค่า

Inspired 01.1 2
Inspired 01.1 3

ผสมผสานเทคนิค
ร่วมสมัย เพื่อสร้างผลงาน
ที่สมบูรณ์และลงตัว

อีสานยังมีอะไรให้ค้นหา
อีกมากมาย

Inspired 01.1 4