Our Community

อีสาน – บ้านเรา

210122 map001
210120 map on web 003
KHON KAEN ,
THAILAND

“เมืองดอกคูณเสียงแคน แห่งดินแดนที่ราบสูง”

ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองที่มี
การผสมผสานระหว่างพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ และชนบทที่สงบเรียบง่าย มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งความหลากหลายทางพื้นนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานฝีมือที่มีความหลากหลาย และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ

210120 map on web 004 1
210120 kk copy 1

“ขอนแก่น” อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีส่วนเชื่อมต่อกับหลายจังหวัด ทําให้เกิดการไหลเวียนของผู้คนจึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

Bwild คือ ระบบนิเวศป่าที่มีความหลากหลาย

จุด – ต่อ – จุด

การทํางานในชุมชนของเรา ศิลปินแต่ละคนเป็นเสมือนจุดเล็กๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ทุกคนคือ ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทาง ทุกคนต่างมีสิ่งที่ตัวเองรัก และสิ่งที่ต้องทํา เราทุกคนถูกเชื่อมโยงเข้าหากันผ่านผล งาน ซึ่งมีการทํางานร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากจุดเล็กๆ เกิดเป็น connection เชื่อมโยงกันเป็นเส้น และจากเส้นจึงก่อตัวกลายเป็นภาพผลงานที่แสนพิเศษ เป็นเรื่องราวที่เรา ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา

13357299220719

‘อีสาน’ คือ สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย

‘อีสาน’ คือ สถานที่คือผู้คนคือบ้านของพวกเรา

IMG 2972

ท่ามกลางความหลากหลายอุดมไปด้วยทรัพยากรทางภูมิปัญญามากมาย

ผู้คนรุ่นใหม่ในอีสาน เริ่มหันกลับมามองรากเหง้าของตัวเอง ด้วยสายตาแบบใหม่

200823 BH

ผู้ถือเป็นจุดเริ่มต้น การเดินทางของ Bwild

เพื่อนร่วมทาง เป็นคือสําคัญสําหรับเดินทางท่องไปในป่าเพื่อค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เพียงไม่กี่คนเริ่มขยายวงกว้างออกไป กลายเป็นกลุ่มก้อน

สร้าง connection จากจุดเล็กๆต่อกันกลายเป็นเส้น เพื่อสร้างสรรค์เป็นภาพผลงานที่มีคุณค่า

พื้นที่ว่างสําหรับจุดต่อไป

210122 community 001

“ Relationship Our Community”

การอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน เป็นวิถีชีวิตปกติของพวกเราชาวอีสาน ซึ่งในชุมชนของเราแต่ละคนมีความสนใจ และมีความหลงใหลในสิ่งที่ตัวเองทําแตกต่างกันไป ซึ่งความหลากหลายนี้เอง เป็นสิ่งที่ทําให้ระบบนิเวศของเราน่าอยู่ และเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เมื่อเกิดการร่วมมือกันในสายงานที่แตกต่าง เป็นการทํางานแบบเกื้อกูลกันในชุมชน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นที่บ้านของเรา

Well being make quality pieces

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้นทุนในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่มีคุณค่า